ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet การใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘เว็บไซต์’) ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า ‘ข้อกำหนดการใช้งาน’) ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เว็บไซต์นี้พร้อมให้คุณใช้งานเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมด โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ คุณและหน่วยงานที่คุณได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน (ต่อไปนี้เรียกว่า ‘คุณ’ หรือ ‘ของคุณ’) แสดงว่าข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์ของผู้ใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet เว็บไซต์นี้จัดทำโดย KU และใช้ได้เฉพาะกับนิติบุคคลและบุคคลที่มีอายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและมีความสามารถในการทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณไม่มีคุณสมบัติ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอบเขตของข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้งานเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดของคุณ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ ยกเว้นในขอบเขตที่บริการดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหาก ข้อกำหนดหรือข้อตกลงเฉพาะอาจนำไปใช้กับการใช้บริการบางอย่างและรายการอื่น ๆ ที่มอบให้แก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ (“ข้อตกลงการบริการ”) ข้อตกลงการบริการใดๆ ดังกล่าวจะมาพร้อมกับบริการที่เกี่ยวข้องหรือแสดงไว้เกี่ยวข้องหรือผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การปรับเปลี่ยน

อาจแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แง่มุมใดๆ ของเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เสริม ลบหรืออัปเดตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว อาจเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ใบอนุญาตและความเป็นเจ้าของ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ ทั้งในอินเดียและประเทศอื่น ๆ องค์ประกอบของเว็บไซต์ยังได้รับการคุ้มครองโดยชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกฎหมายอื่น ๆ และไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วนได้ กราฟิก ไอคอน และรายการอื่น ๆ ที่ปรับแต่งเองทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางการค้า (“เครื่องหมาย”) บริษัทในเครือ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้สิทธิ์และใบอนุญาต ในการใช้เครื่องหมายดังกล่าวและอาจ ห้ามใช้หรือแทรกแซงในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ให้เช่า ให้ยืม ขายและ/หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบ อัปโหลด ส่ง และ/หรือแจกจ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ ในทางใดทางหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบุคคลที่สามที่เหมาะสม ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ไม่อนุญาตให้คุณมีสิทธิ์โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในทรัพย์สินทางปัญญา หรือของบุคคลที่สามใดๆ